Normen en waarden

Van de deelnemers aan de Online Society wordt verwacht dat deze zich houden aan onderstaande normen en waarden.                                                                                                                                

Integriteit.

Eerlijk, oprecht en betrouwbaar. Zeggen wat men doet en doen wat men zegt. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Sensitief.

Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op anderen, onderkennen van belangen van de ander. (persoon of bedrijf)

Respect.

Men laat dan de ander in zijn waarde. (aanzien, eerbied, waardering)

Men houdt rekening met, heeft waardering voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. De opvattingen of rechten van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt.

Discriminatie (of opmerkingen over) wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Samenwerken.

Actieve bijdrage leveren aan de Online Society, een groep of een gezamenlijk doel of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct eigen belang is.

Omgevingsbewust.

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over het ondernemerschap, organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief te benutten. Ook omgeving sensitief: Inzicht hebben op de impact en gevolgen van beslissingen op lokaal, sociaal en zakelijk gebied.

Vertrouwelijke Informatie.

Informatie van andere deelnemers besproken of verstrekt tijdens of in relatie met de Online Society zal niet gedeeld worden met andere personen tenzij daarvoor door de verstrekker van de informatie uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

De ontvanger van vertrouwelijke informatie garandeert hierbij minstens het beschermingsniveau dat van haar redelijkerwijs verwacht mag worden vanwege de aard van de informatie.